کاراکتر
 مجید حسن زاده

نام و نام خانوادگی: مجید حسن زاده

مدارک تحصیلی: -

نوع مشاوره: غیرحضوری

قیمت (ریال): 5,000,000

تعیین وقت
وحید شکیب

نام و نام خانوادگی: وحید شکیب

مدارک تحصیلی: -

نوع مشاوره: غیرحضوری

قیمت (ریال): 5,000,000

تعیین وقت
 حامد قاضی مرادی

نام و نام خانوادگی: حامد قاضی مرادی

مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد

نوع مشاوره: غیرحضوری

قیمت (ریال): 5,000,000

تعیین وقت